Døgnvagt +45 46 19 52 53 info@skskraner.dk

 

MILJØ- OG SIKKERHEDSPOLITIK

 

Miljø- og sikkerhedshåndbog for SKS Kraner A/S

Viby Sjælland, august 2018

 

 

Indhold:

1. Miljø- og sikkerhedspolitik for SKS Kraner A/S
2. Ansvarlige for miljø- og sikkerhedsarbejdet hos SKS Kraner A/S.
3. Retningslinier for det daglige miljø- og sikkerhedsarbejde hos SKS Kraner A/S.
4. Behandling af afvigelser
5. Forbedringer

6. Miljø- og sikkerhedsregnskab

 

 

1. Miljø- og sikkerhedspolitik for SKS Kraner A/S.

SKS Kraner A/S definition af miljø:

 • Arbejdsmiljø. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på interne og eks-terne arbejdspladser, herunder køretøjer, der påvirker den enkelte medarbejder
 • Det eksterne miljø. Omgivelserne, som påvirkes af de miljømæssige konsekvenser ved aktiviteter i SKS Kraner A/S, herunder arbejde med opbygning, vedligehold og reparation af kraner på pladsen og i værkstedet, kørsel til og fra kunder, oprydning, sortering og bortskaffelse af affald, forbrug af energi og råvarer mv.

 

SKS Kraner A/S miljø- og sikkerhedspolitik

SKS Kraner vil:

 1. Overholde gældende love og regler
 2. Arbejde aktivt for at fremme og udnytte et positivt miljø- og sikkerhedsmæssigt helhedssyn
 3. Mindske ressourceforbruget og affaldsmængder
 4. Påvirke nærmiljøet mindst muligt
 5. Ved udskiftning/nyanskaffelser af køretøjer og udstyr sikres, at de miljømæssigt er bedst mulige under skyldig økonomisk hensyntagen
 6. Bortskaffe uundgåelige affaldsstoffer på bedst mulig vis
 7. Uddanne vore medarbejdere til at handle i overensstemmelse med firmaets politik
 8. Arbejde for at uddanne vore medarbejdere, så de er bedst muligt rustet til at klare firmaets opgaver uden arbejdsskader og med mindst mulig påvirkning af miljøet
 9. Være blandt de bedste af de firmaer, vi normalt sammenligner os med, under skyldig hensyntagen til økonomiske og tekniske muligheder
 10. Kommunikere åbent, både eksternt og internt, om vort miljø- og sikkerheds-mæssige arbejde

 

2. Ansvarlige for miljø- og sikkerhedsarbejdet hos SKS Kraner A/S.

 1. Overordnet ansvarlig: Eno Hausner
 2. Ansvarlig for det daglige miljøarbejde: Claus Christiansen
 3. Ansvarlig for det daglige sikkerhedsarbejde: Eno Hausner
 4. Sikkerhedsrepræsentant: Overmontør Brian Nielsen

 

3. Retningslinier for det daglige miljø- og sikkerhedsarbejde hos SKS Kraner A/S.

 • Reducer energiforbruget på kontor, lager og værksted ved ikke at have åbne døre, porte eller vinduer.
 • Spar på vandet.
 • Alt affald sorteres op i let genkendelige fraktioner, så ingen medarbejdere er i tvivl. Affald bortskaffes på lovlig vis.
 • Genbrug så meget emballage som muligt.
 • Ved støjende aktiviteter i værkstedet holdes porte og døre lukkede for at mindske støjgener hos naboerne.
 • Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for egen (og ofte kollegers) personlige sikkerhed. Tag ikke chancer og tænk over mulige risici før påbegyndelse af arbejdet.
 • Alt arbejde på eksterne arbejdspladser foregår under iagttagelse af de på arbejdsstedets gældende regler
 • Al kørsel foregår så energiøkonomisk og hensynsfuldt som muligt. Undgå unødvendig tomgangskørsel
 • Montørbilernes oliefyr anvendes med omtanke
 • Undgå unødvendig transport via optimal planlægning
 • Sørg for at alle køretøjer og udstyr er korrekt justeret og vedligeholdt.
 • Alle køretøjer og udstyr må kun benyttes i henhold til relevante godkendelser
 • Ved alle arbejder, hvor der med fordel kan eller skal benyttes personlige værnemidler, skal det rette udstyr benyttes.
 • Orden og oprydning på alle arbejdspladser, ude som hjemme og i køretøjerne.
 • Hvis der forekommer nogen form for spild, f.eks. af hydraulikolie, sikres om-gående fjernelse af spildet og ejeren af arealet informeres.
 • Planlæg alle arbejder med henblik på sikrest mulig gennemførelse. Det giver ofte samtidig en hurtigere udførelse af opgaverne.
 • Sørg for at materiellet altid er vel vedligeholdt.
 • Undgå brug af uoriginale dele, der kan have indflydelse på sikkerheden.
 • Rapporter til den miljø- og sikkerhedsansvarlige, hvis uheld eller næsten-uheld forekommer.
 • Forslag til forbedringer af sikkerhed, miljø, kvalitet og effektivitet forventes af alle virksomhedens medarbejdere.

 

4. Behandling af afvigelser

Under det daglige arbejde kan det ikke undgås, at der kan forekomme afvigelser fra selskabets politik og retningslinjer.

For at forbedre miljø- og sikkerhedsarbejdet hos SKS Kraner A/S er det vigtigt, at sådanne afvigelser rapporteres til den miljø- og sikkerhedsansvarlige snarest muligt efter konstateringen af hændelsen.

Efterfølgende vil de ansvarlige sørge for, at lignende hændelser ikke sker i frem-tiden, enten ved at tilrettelægge arbejdsgangene anderledes, eller forbedre uhensigtsmæssige retningslinjer.

 

5. Forbedringer

SKS Kraners miljø- og sikkerhedssystem skal til stadighed udfordres og tilpasses virksomhedens aktiviteter.

Dette gøres formelt ved Miljø- og sikkerhedsmøder med deltagelse af samtlige medarbejdere to gange pr år, hvor det forløbne halve års miljø- og sikkerheds-arbejde gennemgås og evt. uheld, nærved- uheld, afvigelsesrapporter samt indkomne forbedringsforslag drøftes.

En handlingsplan for det næste halve år fastlægges og vedtages.

Forslag og/eller rapporter om uønskede forhold behandles hurtigst muligt og nødvendige og relevante tiltag til forbedring igangsættes snarest uden at afvente de halvårlige møder.

 

6. Miljø- og sikkerhedsregnskab

For at synliggøre effekten af indførelsen af et systematisk miljø- og sikkerheds-regnskab, udfærdiges et årligt ”regnskab”, som mindst indeholder:

 • Antal arbejdsskader pr år
 • Antal arbejdsskader med fravær
 • Antal arbejdsskader uden fravær
 • Antal fraværsdage pga. arbejdsskader
 • Forbrugt el på kontor og værksted KWh pr år
 • Forbrugt mængde olie/gas/fjernvarme til opvarmning af kontor og værksted
 • Mængder af affald, delt op i fraktioner
 • Forbrug af brændstof pr. km opgjort for de enkelte køretøjer
 • Antal klager fra omkringboende (støj, støv mv.)

 

Etiske – og kvalitetsmæssige retningslinjer for SKS Kraner A/S – en virksomhed med ansvar

SKS Kraner A/S ønsker altid som minimum at overholde gældende lovgivning, uanset hvor vi leverer og servicerer kraner og kranrelateret udstyr.

Vi ønsker at vise respekt for den enkelte medarbejder og dennes færdigheder. SKS ønsker som en social ansvarlig virksomhed at understøtte vore medarbejdere i deres uddannelse og træning.

Vi betragter veluddannede og motiverede medarbejdere som vores største aktiv.

Alle vore medarbejdere er ansvarlige for kvaliteten af eget arbejde. Vi forventer, at alle medarbejdere opfører sig på en sådan måde, at vore kunders fortrolighed ikke misbruges samt at SKS politikker og værdier ikke til sidesættes.

SKS anerkender vore kunders forventninger om tilfredshed i leverancen, herunder modtagelsen af en god og saglig rådgivning. Vore kunders tilfredshed er forudsætningen for vores succes.

SKS betragter vore leverandører og samarbejdspartnere som en ”del” af vores egen virksomhed, hvorfor vi stiller de samme krav til dem som til os selv.

Kvaliteten i vore leverancer er en nøgleparameter for SKS. Vi drøfter derfor kvalitet i leverancen på månedlige møder med vore medarbejdere. En gang årligt tages de samlede retningslinjer op til evaluering og eventuel revision.

 

Viby Sjælland, august 2018

Eno Hausner

Adm. direktør